STANDARD TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zasady, informacja dla Pacjenta

 1. Zasady realizacji teleporady określone przepisami prawa.

W dniu 16 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 427), zmieniające rozporządzenie w sprawie standard organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Standard ten obejmuje:

 1. Informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym; informacja określa:
  1. systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad,
  2. sposób ustalenia terminu teleporady,
  3. sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
  4. sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady,
  5. możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady ? okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
  6. instrukcje o sposobie: realizacji e-recepty, realizacji e-skierowania, realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne, realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych, a także możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta;
 1. Informowanie Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawcę POZ o numerze telefonu, pod którym są udzielane teleporady, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie;
 2. Potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:
  1. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub
  2. po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub
  3. przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695);
 1. Dokonanie, przez osobę udzielającą teleporady, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady;
 2. Przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady;
 3. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanie przez świadczeniodawcę POZ rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem;
 4. Dokonanie przez osobę udzielającą teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702), następujących czynności:
  1. udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub
  2. poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 1. Informacja dla Pacjenta NZOZ Olimpiamed

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 427), ustala się zasady realizacji teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej w NZOZ Olimpiamed:

ZA PODSTAWOWĄ ZASADĘ PRZYJMUJE SIĘ, IŻ PIERWSZORAZOWA WIZYTA W PRZYPADKU KAŻDEGO NOWEGO ZACHOROWANIA POWINNA ODBYĆ SIĘ OSOBIŚCIE

 1. Pacjent ma prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w formie bezpośredniej wizyty lekarskiej udzielanej w podmiocie leczniczym, jak i teleporady.
 1. Bezpośrednia wizyta lekarska jest udzielana gdy:
 • pacjent (lub jego opiekun ustawowy) nie wyraża zgody na teleporadę,
 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę, gdy doszło do jej pogorszenia lub zmiany objawów,
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
 • dziecko, z którym zgłasza się rodzic, nie ma jeszcze 6 lat,
 • podczas pierwszej wizyty u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru.
 1. Pacjent zgłasza potrzebę udzielenia mu świadczenia zdrowotnego telefonicznie lub osobiście w Rejestracji POZ. Rejestracja potwierdza jego dane kontaktowe, informuje pacjenta o planowanym terminie i godzinie teleporady/lub wizyty osobistej. Lekarz w wyznaczonym dniu i godzinie kontaktuje się telefonicznie z pacjentem.
 2. Teleporada udzielana jest, gdy:
 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • pacjent potrzebuje recepty na kontynuację leczenia,
 • pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację poprzedniego zlecenia,
 • pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • dziecko ma mniej niż 6 lat i korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.
 1. W trakcie teleporady oprócz konsultacji medycznej pacjent może otrzymać następujące dokumenty niezbędne w dalszym leczeniu, np. e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, zlecenie na test na koronawirusa, sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał).
 2. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby osobistego kontaktu z pacjentem, proszony jest on o ustalenie terminu takiej wizyty w Rejestracji POZ, aby była ona możliwa w jak najkrótszym terminie.
 3. Pacjent ma obowiązek aktualizowania swoich danych teleadresowych, aby umożliwić kontakt ze strony lekarza.
 4. Lekarz POZ w ustalonym terminie telporady kontaktuje się z pacjentem podejmując 3 próby kontaktu, w odstępach min. 5-cio minutowych.
 5.  W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem (pacjent nie odbiera, podany numer jest nieprawidłowy), lekarz odnotowuje ten fakt w kartotece, a wizyta zostaje anulowana.